Voor inkopers


Anonieme koper

Vanaf nu worden de instellingen van de anonieme inkoper (bij overige opties) gekopieerd naarpercelen, ook al zijn deze percelen daarvoor al aangemaakt.


Vrijgave personen instellen (en regels)

Omtrent het instellen van personen die vrijgave dienen te verlenen over een bepaalde handeling (inTender opties), zijn een aantal dingen verbeterd.
De persoon en actie is nu specifiek in te stellen per perceel vanuit de hoofdtender (of in het perceelzelf).


Daarnaast komen er een tweetal regels beschikbaar in het geval van meerdere personen:

  • of-regel: de actie wordt door één van deze personen vrijgegeven 
  • en-regel: alle ingestelde personen dienen vrijgave te verlenen voordat de actie kan worden uitgevoerd.


De vrijgave omtrent publicatie is vanaf nu gericht op de inhoud van het publicatieformulier. Deze kandus wel al ingevuld worden, maar pas na goedkeuring daadwerkelijk worden verstuurd. Datzelfdegeldt voor het versturen van uitnodigingen. Deze kunnen wel vast klaargezet worden.


Het wijzigen van de persoon is ook uitgebreid:

  • Is deze persoon ingesteld vanuit een template, dan kan enkel de organisatiebeheerder dit nog wijzigen in de tender.
  • Is dit niet ingesteld vanuit een template, dan kan hij de persoon altijd nog wijzigen of verwijderen.


Rapportmanager

De rapportmanager is uitgebreid met de mogelijkheid om ook kwalificaties mee te exporteren, zodat duidelijk is aan welke kwalificatie een tender is gekoppeld als nadere uitvraag.
Verder is het mogelijk rapportages klaar te zetten voor een gebruiker individueel, in plaats van direct voor de gehele organisatie. Reeds bestaande rapportages zijn nu standaard gedeeld en eigenaar vande organisatiebeheerder.

Het is ook makkelijker een perceel te identificeren in het rapport. Een optionele kolom is erbij gekomenom dit duidelijk te maken. Dit is ook aanwezig in de 'Alle tenders' export.


Vraag & Antwoord module

Het is nu tevens mogelijk om een document gekoppeld bij een antwoord van een collega, met één klikmee te kopiëren in het te publiceren antwoord.
In de export van de gepubliceerde vragen & antwoorden is de kolom 'Gesteld door' weggehaald. Hierstond namelijk altijd de inkopende organisatie.


Publicatie

Tenders die zijn aangemaakt als nadere uitvraag hebben nu de mogelijkheid om via een F03 formulierte worden afgemeld. Daarnaast is een klein issue met de overname van de korte beschrijving in hetF01 formulier verholpen.


Deelnemerspagina bij percelen tenders

Wanneer in een tender met percelen de Leadbuyer gewijzigd wordt in de hoofdtender, is er nu ook dekeuze zijn dit direct door te voeren in de percelen.
Het is daarmee niet meer mogelijk om de Leadbuyer van één perceel als deelnemer uit dehoofdtender te verwijderen.


Uitnodigingen aan inkopers

Het opnieuw versturen van een uitnodiging naar een inkopende collega is makkelijker gemaakt.Binnen het overzicht van de verstuurde uitnodigingen naar inkopende collega's, is er nu een knop omdirect een uitnodiging opnieuw te versturen.


Proces verbaal

De exports voor het proces verbaal van opening en opdrachtverlening zijn nu in alle volgende fasesook nog steeds met één klik te exporteren. Dit was nu enkel dan nog mogelijk via de zip-export.


Evaluaties

Het aantal te evalueren vragen was niet altijd up-to-date bij meerdere vragen zonder antwoord metbeoordeling. Dit is verholpen.
De Leadbuyer heeft nu een extra knop binnen evalueren om te schakelen tussen het wel of niet zienvan de namen van de inschrijvers. Dit kan handig zijn wanneer de Leadbuyer met zijnbeoordelingsteam samen naar de evaluaties kijkt, terwijl de beoordelaars het recht niet hebben denamen te zien van de inschrijvers.


Vergelijk & Selecteer: doorzetten naar verificatiefase

Het is mogelijk binnen Vergelijk & Selecteer een offerte door te zetten naar een verificatiefase, ook alis deze reeds gestart.
Daarbij kunnen partijen in de verificatiefase goedgekeurd of afgewezen worden. Kan een aanbiederniet verifiëren? Dan kan de inkoper deze eenvoudig afwijzen en de volgende uitnodigen.


Layout

De tekstuele verwijder knop achter een gekoppeld document binnen bijvoorbeeld vraagdetails en bijde ingestelde organisatiebeheerders is vervangen door rood icoon.
De preview in de vragenlijst gaf de opgemaakte toelichting niet goed weer. Dit is gecorrigeerd.

De export van de vragenlijst zorgt er nu voor dat elke nieuwe vragenlijst of vragengroep in elk geval opeen nieuwe pagina start.

Voor contractbeheerders en -managers


Export alle contracten

In de export wordt niet enkel meer de eigen subcategorie getoond van een contract, maar ook debovenliggende.


Mijn Documenten: contractmap

Net als in de tender module, wordt nu bij het openen van Mijn Documenten via het rechter menuvanuit een contract, direct de relevante contractmap geopend.


Toevoegen deelnemers aan herinneringen via snellere dropdown

Voor het instellen van herinneringen is er de bekende meerkeuze dropdown ingevoerd, zodat hetmakkelijker is meerdere gebruikers tegelijk toe te voegen.


Raamovereenkomst

Het is nu mogelijk om vanuit een nadere overeenkomst net zo eenvoudig naar de raamovereenkomstte navigeren, als nu al andersom geldt.

Voor aanbieders


ZIP-export

Binnen stap 1 Informatie is er nu een complete ZIP-export functie beschikbaar gemaakt vooraanbieders.