Een vraagtype is een instelling waarmee je in de vragenlijst bepaalt op welke wijze de aanbieder de vraag kan beantwoorden. Negometrix3 biedt hierin verschillende vraagtypes en tevens zijn er een aantal additionele instellingen te onderscheiden.


Vraagtypes

Ja/nee

Bij een ja/nee vraagtype geeft u de aanbieder enkel de mogelijkheid uw vraag met ja of nee te beantwoorden. Dit vraagtype is o.a. geschikt voor het formuleren van eisen. Het systeem evalueert het antwoord van de aanbieder automatisch.

Waarde

Bij dit vraagtype geef je de aanbieder de mogelijkheid een bepaalde waarde in te vullen. Je geeft bij het instellen van dit vraagtype aan wat de minimum en de maximum grens is aan deze waarde. Heeft de vraag in kwestie gewicht, dan werkt het als volgt:

Min: vul hier de waarde in waarbij de aanbieder 0 punten krijgt

Max: vul hier de waarde in waarbij de aanbieder het maximaal te behalen aantal punten krijgt (overeenkomstig met het gewicht van de vraag)

Alle waarden daartussen leveren een evenredig aantal punten op. Waardes beneden de Min blijven 0 punten opleveren, net als dat waarden boven de Max altijd het maximaal aantal punten opleveren.


Deze vraag is geschikt voor hoeveelheden (cijfers, aantallen, uren, tijden etc.). Het systeem evalueert het antwoord van de aanbieder automatisch.

Indien de vraag als ‘KO’ wordt gekenmerkt dan zal de aanbieder bij het invullen van een waarde die gelijk is aan, of lager ligt dan, de minimaal ingegeven waarde door het systeem een KO toebedeeld krijgen.  

Multiple choice

Indien je dit vraagtype kiest, dien je als inkoper verschillende antwoordopties voor de aanbieder te definiëren en als keuze beschikbaar te stellen. De aanbieder kan bij het beantwoorden van de vraag kiezen uit de vooraf gespecificeerde antwoordopties. Optioneel kun je het toestaan de aanbieder meerdere antwoorden te laten aanvinken. Tevens is het optioneel mogelijk de aanbieder zelf een alternatief antwoord toe te laten voegen. Dit alternatieve antwoord kan uit maximaal 1000 tekens bestaan. Het systeem evalueert het gekozen antwoord (of antwoorden) van de aanbieder automatisch (behalve wanneer ervoor gekozen is de aanbieder een alternatief antwoord te laten toevoegen, deze dient dan te worden geëvalueerd).


Open vraag

Indien je kiest voor een open vraag stel je een tekstvak ter beschikking voor de aanbieder. In dit tekstvak kan de aanbieder het antwoord op de vraag formuleren. Het aantal beschikbare tekens kun je als inkoper vooraf instellen: tussen de 0 en 10.000 tekens (spaties worden meegeteld). Denk bij 4.000 tekens aan ongeveer een A4.
Het antwoord dat een aanbieder middels een open vraag geeft, kan niet door het platform worden gelezen. Daarom dien je als inkoper het antwoord te evalueren. De score die middels de evaluatie wordt ingevuld, wordt wel herkend door het platform en doorberekend naar een (kwaliteit) score per aanbieder. De evaluatiemethoden worden pas zichtbaar nadat je het vraagtype ‘open vraag’ heeft gekozen.

Let op: verwar het vraagtype (voor aanbieders) en de evaluatiemethode (voor inkopers) niet met elkaar!


Document evaluatie

Middels een document evaluatie geef je de aanbieder enkel de gelegenheid een bijlage bij de vraag te uploaden als antwoord. Het document dat de aanbieder uploadt als antwoord, kan niet door het platform worden gelezen. Daarom dien je als inkoper het antwoord te evalueren. De score die middels de evaluatie wordt ingevuld, wordt wel herkend door het platform en doorberekend naar een (kwaliteit) score per aanbieder. De evaluatiemethoden worden pas zichtbaar nadat je het vraagtype ‘document evaluatie’ heeft gekozen.


Let op: verwar het vraagtype (voor aanbieders) en de evaluatiemethode (voor inkopers) niet met elkaar!

Tabel

Bij dit vraagtype dien je als inkoper een tabel te creëren door het aanmaken van rijen en kolommen. De cellen die hierdoor ontstaan dienen door de aanbieder ingevuld te worden.

 

De antwoorden die de aanbieder in de cellen plaatst, kunnen niet door het platform worden gelezen. Daarom dien je als inkoper het antwoord te evalueren. De score die middels de evaluatie wordt ingevuld, wordt wel herkend door het platform en doorberekend naar een (kwaliteit) score per aanbieder. De evaluatiemethoden worden pas zichtbaar nadat je het vraagtype ‘tabel ’ heeft gekozen. 


Beoordeling zonder antwoord op deze vraag

Indien je dit vraagtype kiest kun je een vraag opstellen die je zelf tijdens de evaluatiefase zal beantwoorden. De aanbieder kan dus geen antwoord geven op deze vraag. Je kunt er zelf voor kiezen de vraagstelling en antwoordoptie wel of niet zichtbaar te maken voor de aanbieder.
Tijdens de evaluatiefase geeft het systeem een melding dat deze vraag nog beantwoord moet worden. Dit vraagtype wordt bijvoorbeeld gebruikt indien er na indiening van de offertes sprake is van een site visit, gebruikerstest of (sales)presentatie.    


Digitaal UEA

Het is ook mogelijk om een digitaal UEA toe te voegen aan de vragenlijst. In dit artikel wordt uitgelegd hoe je deze in uw vragenlijst integreert. 

Als je het UEA wilt ontvangen met een natte handtekening dan is het nodig om een aparte 'document evaluatie' vraag hiervoor aan te maken Belangrijk

Wil je controleren of je de vraagtypes juist heeft ingesteld? Klik dan op Preview als aanbieder om te bekijken hoe een aanbieder de instellingen te zien krijgt. 

  

Extra instellingen

Onderstaande instellingen kunnen optioneel en per vraag gekozen worden. De zichtbaarheid van enkele instellingen is afhankelijk van keuzes die op een ‘hoger’ niveau gemaakt zijn, zoals de optie ‘gewicht’ en ‘verificatie nodig’.


Gewicht

Indien er op vragenlijst-niveau is aangegeven dat de vragenlijst ‘gewicht’ heeft, zie je rechts naast het tekst vak waar je jouw vraag formuleert een vak om het gewicht in te vullen. Indien dit vak zichtbaar is, dient bij iedere vraag in de vragenlijst een gewicht ingevuld te worden. De waarde die je invult start bij 0 (de vraag heeft geen gewicht, of het betreft een eis) tot een X getal. Het getal dat je invult zal automatisch worden vertaald naar een percentage dat in relatie staat met de gewichten bij andere vragen en vragengroepen.


KO

KO staat voor Knock Out. Indien je deze optie selecteert, geef je aan dat deze vraag een harde eis betreft. Op het moment dat de aanbieder de vraag beantwoordt met de minimale score, krijgt deze een KO toegekend en maakt de aanbieder (in principe) geen kans meer op gunning van de opdracht.


Aanbieder toestaan bijlage toe te voegen

Als je deze optie aanzet geeft u de aanbieder de mogelijkheid een optionele bijlage bij het antwoord te uploaden. Indien je kiest voor het vraagtype ‘document evaluatie’ is het verplicht de vraag te beantwoorden middels het uploaden van een document. Deze optie kan extra aangezet worden naast ieder ander vraagtype.
LET OP

omdat het een optionele functie betreft komt een bijgevoegd document niet automatisch bij de te evalueren antwoorden naar voren (tenzij de bijlage optioneel is naast een ‘open vraag’ of een ‘tabel vraag’).


Verificatie nodig

Indien je tender dient te voldoen aan de aanbestedingswet, kan het nodig zijn om bij een vraag aan te geven dat verificatie nodig is. Je ziet enkel deze optie als je bij de Opties heeft aangegeven de verificatiefase te willen toepassen. Indien je de vraag opslaat geeft het systeem een melding waarin u wordt gevraagd de verificatievraag aan te maken. 


Voeg bijlage toe

Als inkoper heb je de mogelijkheid om documenten te delen met de aanbieders. Dit kunnen informatieve documenten of invuldocumenten zijn. Je hebt de mogelijkheid het document van je eigen harde schijf te selecteren en te uploaden, of te selecteren vanuit Documenten als het document daar al geüpload is. Als je documenten opgedeeld in verschillende mappen aan een vraag toe wilt voegen dan is dit mogelijk door ZIP mappen te uploaden.


Vragenlijst koppelen aan prijslijst

Bij elke vragenlijst staat aan de rechterkant van de pagina een knop 'instellingen'. Op de pagina die vervolgens verschijnt is in te stellen dat de vragenlijst gekoppeld wordt aan de prijslijst. Dit is in elke fase van de tender aan te passen.